ชุดโครงการ : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร ทั้งหมด 548 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
ปัญหาขยะทะเลและการเคลื่อนไหวแก้ปัญหาของชุมชนชายฝั่ง : กรณีศึกษาสองชุมชนในอ่าวปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
นายสุนทร บรรจุสุวรรณ2562
PDF Icon
การมีส่วนร่วมของโรงเรียนกับชุมชนในการกำจัดขยะทะเล : กรณีศึกษาขยะทะเลในคลองขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
นายกุลวัชร สกุลรัตน์ 2562
PDF Icon
ปัญหาขยะทะเลและการเคลื่อนไหวเพื่อแก้ปัญหาของชุมชนประมงพื้นบ้าน: กรณีศึกษาชุมชนประมงพื้นบ้านบ้านในถุ้งและเครือข่าย อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
นางเมตตา ศิริสุข2562
PDF Icon
การยกระดับขีดความสามารถในการจัดการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโดยใช้ความรู้ทางวิชาการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
นางสาวทิฆัมพร กรรเจียก2562
PDF Icon
การมีส่วนร่วมของชุมชนชายฝั่งในการจัดการขยะทะเล จังหวัดนครศรีธรรมราช
นายภูสิต ห่อเพชร2562
PDF Icon
การใช้ผังเมืองรักษาพื้นที่ทำกินจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมเข้ามาในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการทำเกษตรอื่นๆ : ศึกษากรณี ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
นายประเสริฐ คงสงค์2562
PDF Icon
แผนบูรณาการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำห้วยสาลีก - แม่สาคร เพื่อการเกษตร อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
นายสมคิด สีเขียว2562
PDF Icon
การฟื้นฟูแหล่งน้ำต้นทุนลำน้ำแม่จริมและลำห้วยสาขาให้เพียงพอต่อภาคการเกษตร โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนลุ่มน้ำแม่จริม ตำบลหนองแดงและตำบลหมอเมือง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
นายมนตรี พรมี2562
PDF Icon
การจัดการระบบการศึกษาที่เหมาะสมกับกลุ่มชาติพันธุ์ลัวะ บ้านห้วยพ่าน ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
นายสมบูรณ์ ใจปิง2562
PDF Icon
การจัดการและการปรับตัวของชุมชนรอบพื้นที่ชุ่มน้ำแก่งละว้า ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง เนื่องมาจากโครงการของภาครัฐ
-อุษา กลิ่นหอม2561
PDF Icon
แนวทางการใช้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเป็นฐานในการฟื้นฟูชีวิตคนและสิ่งแวดล้อมรอบเขายายดา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ระยะที่ 4
นายชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ2561
PDF Icon
การหนุนเสริมศักยภาพนักวิจัยท้องถิ่นชุมชนกะเหรี่ยง 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก ระยะที่ 2
นายสุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์2561
PDF Icon
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติร่วมพื้นที่ป่าและพื้นที่ทำกินบ้านแม่อมยะ-บ้านขุนห้วยแม่เหว่ย ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
นายปราโมทย์ เวียงจอมทอง2561
PDF Icon
การศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ กรณีศึกษากลุ่มเกษตรอินทรีย์ ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
นายสมสมัย วันสา 2561
PDF Icon
การศึกษาทางเลือกทางรอดของเกษตรกรรมพื้นที่ชุ่มน้ำแก่งละว้า จังหวัดขอนแก่น
นายสมพงษ์ ไชยสง 2561
PDF Icon
ควายทามแก่งละว้า: วิถีการปรับตัวท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคม
นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย 2561
PDF Icon
การศึกษาบทบาทองค์กรชุมชนและภาคีในการบริหารจัดการพื้นที่ป่าสาธารณะในเขตใกล้เมืองโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีป่าโคกหนองม่วง ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
นางจรูญพิศ มูลสาร2561
PDF Icon
กระบวนการเรียนรู้และติดตั้งพลังงานทางเลือกที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโอรังปันตัย
นางสาวรอสานี แวดือเระ2561
PDF Icon
การศึกษาเส้นทางชีวิตปลากุเลาเพื่อการดูแลและการจับปลากุเลาอย่างเหมาะสม
นายมะปาริด เจ๊ะมะ2561
PDF Icon
การสร้างเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมบ้านห้วยกระทิง ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
นายอาทิตย์ เจษฎากุลอนุชิต2561
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร ทั้งหมด 548  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 28
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400