รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG57M0003
ชื่อโครงการ : การจัดการฟาร์มเกษตรและฟาร์มโคนมเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองดำเนินสะดวก ในพื้นที่โซนที่ 3
 
หัวหน้าโครงการ : นายสงครามนิธิ กิติเจริญนันท์
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2557
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการของเสียจากฟาร์มโคนมและส่งผลต่อการจัดการความขัดแย้งนำสู่การจัดการร่วมได้อย่างเป็นระบบ

2. เพื่อให้เกิดฟาร์มต้นแบบในด้านการจัดการของเสียและการใช้ประโยชน์จากของเสียของฟาร์มนำไปสู่การแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 447 ครั้ง
ชุดประเด็น : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร (548 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 37 ครั้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400