รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG59M0018
ชื่อโครงการ : แนวทางการใช้ประโยชน์ในที่ดินธรณีสงฆ์ของชุมชนอย่างมั่นคงในเขตสายไหม
 
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์โกญจนาท เจริญสุข
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาประวัติความเป็นมาการใช้ประโยชน์ในที่ดินธรณีสงฆ์ของชุมชนเขตสายไหม

2. ศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลงของบริบทพื้นที่ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ธรณีสงฆ์ในเขตสายไหม

3. ศึกษาสภาพปัญหาและรูปแบบปัจจุบันในการใช้ประโยชน์ที่ธรณีสงฆ์ในชุมชนเขตสายไหม

4. ศึกษาแนวทางความสัมพันธ์ของวัดและชุมชนที่ใช้ประโยชน์ในที่ธรณีสงฆ์ของชุมชนในเขตสายไหมอย่างมั่นคง

รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 1,165 ครั้ง
ชุดประเด็น : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร (548 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 81 ครั้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400