รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG60E0066
ชื่อโครงการ : การผลิตเส้นไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนบ้านโพธิ์สามัคคี ตำบลพิมายเหนือ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
 
หัวหน้าโครงการ : นายถิระโรจน์ จารุรัศมีวงศ์
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงการผลิตเส้นไหม ปัญหา ข้อจำกัด และศักยภาพในการผลิตเส้นไหมของชุมชนบ้านโพธิ์สามัคคีในอดีตและปัจจุบัน

2. เพื่อศึกษาการสร้างการเรียนรู้การผลิตเส้นไหมให้มีปริมาณและคุณภาพเพิ่มขึ้นเพียงพอต่อการทอผ้าไหมของคนในชุมชนบ้านโพธิ์สามัคคี

3. เพื่อศึกษาการเพิ่มมูลค่าการผลิตเส้นไหมที่ก่อให้เกิดรายได้ของคนในชุมชนบ้านโพธิ์สามัคคี

รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 535 ครั้ง
ชุดประเด็น : เศรษฐกิจชุมชน (308 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 35 ครั้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400