รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62E0035
ชื่อโครงการ : การผลิตและการเพิ่มมูลค่าฝ้ายกลุ่มชาติพันธุ์บรู เพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนบ้านเวินบึก อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
 
หัวหน้าโครงการ : นายสมัย วังสาคร
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.พ. 2562
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ ความเชื่อและพัฒนาการการผลิตฝ้ายกลุ่มชาติพันธุ์บรูของชุมชนบ้านเวินบึก ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

2) เพื่อศึกษาศักยภาพฐานทรัพยากร การผลิตฝ้ายกลุ่มชาติพันธุ์บรูของชุมชนบ้านเวินบึก ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

3) เพื่อศึกษาความรู้การผลิตการแปรรูปและตลาดฝ้ายกลุ่มชาติพันธุ์บรูของชุมชนบ้านเวินบึก ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

4) เพื่อผลิตและเพิ่มมูลค่าฝ้ายกลุ่มชาติพันธุ์บรู เพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนบ้านเวินบึก ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 390 ครั้ง
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 20 ครั้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400