รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62E0038
ชื่อโครงการ : การพัฒนาอัตลักษณ์ตลาดชุมชนเทศบาลตำบลตลาดแคเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจของชุมชนตลาดแค เทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 
หัวหน้าโครงการ : นายสักรินทร์ อินทรวงค์
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.พ. 2562
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อศึกษาบริบทชุมชน ประวัติศาสตร์ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอัตลักษณ์ของตลาดชุมชนตลาดแค

2) เพื่อศึกษาทุนทางสังคมและสถานการณ์ปัญหาข้อจำกัดของตลาดชุมชนเทศบาลตำบลตลาดแค

3) เพื่อวิเคราะห์แนวทางและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอัตลักษณ์ตลาดชุมชนเทศบาลตำบลตลาดแค

4) เพื่อศึกษารูปแบบวิธีการพัฒนาอัตลักษณ์ตลาดชุมชนเทศบาลตำบลตลาดแคเพื่อสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชนตลาดแค

รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 688 ครั้ง
ชุดประเด็น : เศรษฐกิจชุมชน (308 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 46 ครั้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400