รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62E0040
ชื่อโครงการ : การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 
หัวหน้าโครงการ : นางศศิธร หวังค้ำกลาง
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.พ. 2562
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อศึกษาบริบทชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน และชนิดผลิตภัณฑ์ชุมชนในเทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

2) เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพและข้อจำกัดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของเทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

3) เพื่อหาแนวทางในการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

4) เพื่อพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 972 ครั้ง
ชุดประเด็น : เศรษฐกิจชุมชน (308 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 88 ครั้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400