รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62E0041
ชื่อโครงการ : การรวมกลุ่มสร้างมาตรฐานการผลิตผักปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มรายได้ของชุมชนบ้านสำโรง เทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 
หัวหน้าโครงการ : นางสาวจันทร์เพ็ญ เกตุสำโรง
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.พ. 2562
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อศึกษาสถานการณ์การปลูกผักของกลุ่มปลูกผักปลอดภัยและชุมชน จากอดีตถึงปัจจุบันของชุมชนบ้านสำโรง

2) เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพและข้อจำกัดของการรวมกลุ่มปลูกผักปลอดภัยและชุมชนบ้านสำโรง

3) เพื่อศึกษาการรวมกลุ่มสร้างมาตรฐานการปลูกผักปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มรายได้ของชุมชนบ้านสำโรง

รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 293 ครั้ง
ชุดประเด็น : เศรษฐกิจชุมชน (308 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 19 ครั้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400