รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62E0060
ชื่อโครงการ : การฟื้นฟูและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไผ่เพื่อสร้างรายได้ของกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากไผ่นิเวศน์ลำโดมใหญ่ตอนปลายอย่างมีส่วนร่วมกับเครือข่ายพิทักษ์ลำโดมใหญ่ ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
 
หัวหน้าโครงการ : นายบุญมี ผลขาว
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาระบบนิเวศน์ของไผ่นิเวศน์ลุ่มน้ำลำโดมใหญ่ตอนปลาย ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

2. เพื่อศึกษารูปแบบ ศักยภาพ และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไผ่นิเวศน์ลุ่มน้ำลำโดมใหญ่ตอนปลาย ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

3. เพื่อศึกษาความต้องการของตลาดจากผลิตภัณฑ์ไผ่นิเวศน์ลุ่มน้ำลำโดมใหญ่ตอนปลาย ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

4. เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไผ่เพื่อสร้างรายได้ของกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากไผ่อย่างมีส่วนร่วมกับเครือข่ายพิทักษ์ลำโดมใหญ่ ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 590 ครั้ง
ชุดประเด็น : เศรษฐกิจชุมชน (308 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 19 ครั้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400