รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62M0019
ชื่อโครงการ : การยกระดับขีดความสามารถในการจัดการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโดยใช้ความรู้ทางวิชาการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
 
หัวหน้าโครงการ : นางสาวทิฆัมพร กรรเจียก
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาข้อมูลชุมชนและปัจจัยแวดล้อมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน

2. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาฐานข้อมูลโดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาการมาสนับสนุนเพื่อยกระดับขีดความสามารถการบริหารจัดการระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างมีแบบแผน

3. เพื่อนำเสนอแผนทางเลือกการบริหารจัดการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่

รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 288 ครั้ง
ชุดประเด็น : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร (548 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 4 ครั้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400