รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62N0008
ชื่อโครงการ : กระบวนการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมของชุมชนปกาเกอะญอ ใน 4 พื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก
 
หัวหน้าโครงการ : นายสันติ ช่างเจรจา
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 เม.ย. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษากระบวนยกระดับการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เชิงเอกลักษณ์ของชุมชนปกาเกอะญอใน 5 พื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก

2. เพื่อบ่มเพาะนักวิจัยชุมชนให้มีศักยภาพด้านการจัดการคุณภาพและสร้างมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์สู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน

3. เพื่อศึกษาทุนทางทรัพยากร ทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และศึกษาอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 655 ครั้ง
ชุดประเด็น : เศรษฐกิจชุมชน (308 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 73 ครั้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400