รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62N0018
ชื่อโครงการ : การบริหารจัดการแหล่งน้ำห้วยจ๊วกและห้วยสาขาเพื่อการเกษตร โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน บ้านนายาง หมู่ที่ 7 บ้านนาหวาย หมู่ที่ 8 บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 9 และบ้านป่าค่า หมู่ที่ 11 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
 
หัวหน้าโครงการ : นายสุบรรณ ธนะปัด
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาแหล่งน้ำต้นทุนของพื้นที่

2. เพื่อศึกษาปริมาณการใช้น้ำในภาคการเกษตรของชุมชนบ้านนายาง หมู่ที่ 7 บ้านนาหวาย หมู่ที่ 8 บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 9 บ้านป่าค่า หมู่ที่ 11 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

3. เพื่อสร้างกระบวนการการบริหารการจัดการแหล่งน้ำห้วยจ๊วกเพื่อการเกษตรโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 844 ครั้ง
ชุดประเด็น : น่าน (3 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 45 ครั้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400