ชุดโครงการ : น่าน
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : น่าน ทั้งหมด 3 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
การบริหารจัดการแหล่งน้ำห้วยจ๊วกและห้วยสาขาเพื่อการเกษตร โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน บ้านนายาง หมู่ที่ 7 บ้านนาหวาย หมู่ที่ 8 บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 9 และบ้านป่าค่า หมู่ที่ 11 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
นายสุบรรณ ธนะปัด2562
PDF Icon
การฟื้นฟูตลาดชุมชนสู่การสร้างเศรษฐกิจฐานรากบ้านห้วยน้ำอุ่น หมู่ที่ 1 ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
นายเนตร คำเครื่อง2562
PDF Icon
การจัดการสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมของกลุ่มชาติพันธุ์เผ่าถิ่นโดยชุมชนมีส่วนร่วมบ้านแพะกลาง ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
นายสุเมศธ์ เลิศใหม่ดี2561
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : น่าน ทั้งหมด 3  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 1
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400