รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62N0019
ชื่อโครงการ : การฟื้นฟูแหล่งน้ำต้นทุนลำน้ำแม่จริมและลำห้วยสาขาให้เพียงพอต่อภาคการเกษตร โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนลุ่มน้ำแม่จริม ตำบลหนองแดงและตำบลหมอเมือง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
 
หัวหน้าโครงการ : นายมนตรี พรมี
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2562
วัตถุประสงค์ : - เพื่อศึกษาระบบนิเวศและความเปลี่ยนแปลงแหล่งน้ำต้นทุนลำน้ำแม่จริมและลำห้วยสาขาตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน

- เพื่อศึกษาปริมาณการใช้น้ำที่สัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตร

- เพื่อศึกษากระบวนการฟื้นฟูและสร้างกระบวนการฟื้นฟูแหล่งน้ำต้นทุนลำน้ำแม่จริมและลำห้วยสาขา ให้เพียงพอต่อภาคการเกษตร โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 1,006 ครั้ง
ชุดประเด็น : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร (548 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 58 ครั้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400