รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62N0021
ชื่อโครงการ : การฟื้นฟูตลาดชุมชนสู่การสร้างเศรษฐกิจฐานรากบ้านห้วยน้ำอุ่น หมู่ที่ 1 ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
 
หัวหน้าโครงการ : นายเนตร คำเครื่อง
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อทบทวนการสร้างและบริหารตลาดชุมชนบ้านห้วยน้ำอุ่นที่ผ่านมา

2. เพื่อศึกษาเงื่อนไข ปัจจัย ที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงการสร้างตลาดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

3. เพื่อเชื่อมหน่วยงาน ภาคีที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูตลาดชุมชน

4. เพื่อฟื้นฟูตลาดชุมชนหมู่ที่ 1 ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 900 ครั้ง
ชุดประเด็น : น่าน (3 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 59 ครั้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400