รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62N0023
ชื่อโครงการ : การจัดการระบบการศึกษาที่เหมาะสมกับกลุ่มชาติพันธุ์ลัวะ บ้านห้วยพ่าน ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
 
หัวหน้าโครงการ : นายสมบูรณ์ ใจปิง
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อทบทวนการจัดระบบการศึกษาที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

2. เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจัดระบบการศึกษาที่เป็นแบบฉบับของชุมชน อย่างแท้จริง

3. เพื่อจัดระบบการศึกษาทางเลือกของชุมชนห้วยพ่านที่สามารถเชื่อมโยงกับการจัดการฐานทรัพยากรชุมชน ได้แก่ ดิน น้ำ ป่า ความมั่นคงทางอาหาร และวัฒนธรรมชุมชน

รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 958 ครั้ง
ชุดประเด็น : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร (548 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 43 ครั้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400