รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62S0027
ชื่อโครงการ : การมีส่วนร่วมของชุมชนชายฝั่งในการจัดการขยะทะเล จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
หัวหน้าโครงการ : นายภูสิต ห่อเพชร
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสนับสนุนให้โครงการย่อยต่าง ๆสามารถดำเนินการได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

2. เพื่อสังเคราะห์ความรู้จากโครงการวิจัยย่อยทุกโครงการให้เป็นความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนชายฝั่งในการจัดการขยะ โดยมีวัตถุประสงค์ย่อยสำหรับการสังเคราะห์ความรู้ดังกล่าวดังนี้

2.1 เพื่อสังเคราะห์สถานการณ์ขยะทะเลที่สัมพันธ์กับชุมชนชายฝั่ง ทั้งในแง่ลักษณะและปริมาณของขยะ ที่มาของขยะ ผลกระทบต่อชีวิตของชาวชุมชนชายฝั่งและต่อสิ่งแวดล้อม และประสบการณ์การจัดการขยะชายฝั่งของชุมชน

2.2 เพื่อสังเคราะห์การสร้างความหมายใหม่ของชุมชนชายฝั่งเกี่ยวกับขยะทะเล และความสัมพันธ์ของขยะทะเลกับชุมชนชายฝั่ง การเคลื่อนไหวเพื่อจัดการขยะทะเลของชุมชนชายฝั่งอันเนื่องมาจากการสร้างความหมายดังกล่าว ผลที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหว เงื่อนไขที่ทำให้ชุมชนสามารถจัดการขยะทะเลได้

2.3 เพื่อสร้างตัวแบบการขับเคลื่อนของของชุมชนชายฝั่งในการจัดการขยะทะเลสำหรับเผยแพร่เป็นตัวอย่างให้แก่สังคม

3. เพื่อนำความรู้และตัวแบบที่ได้จากการสังเคราะห์ความรู้ดังกล่าวไปเผยแพร่แก่สาธารณะและเคลื่อนไหวให้เกิดนโยบายสาธารณะระดับต่าง ๆ

รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 166 ครั้ง
ชุดประเด็น : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร (548 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 7 ครั้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400