รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62S0030
ชื่อโครงการ : ปัญหาขยะทะเลและการเคลื่อนไหวแก้ปัญหาของชุมชนชายฝั่ง : กรณีศึกษาสองชุมชนในอ่าวปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
 
หัวหน้าโครงการ : นายสุนทร บรรจุสุวรรณ
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงลักษณะปริมาณของขยะทะเลในพื้นที่ ที่มาของขยะทะเลจากอดีตถึงปัจจุบันและผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและต่อคนในชุมชน

2. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนชายฝั่งในการจัดการขยะทะเล ทั้งในแง่ของการควบคุมการทิ้งขยะลงทะเล การนำขยะจากทะเลมาขจัดการ และการสร้างระบบการจัดการขยะทะเลของชุมชน

3. เพื่อนำความรู้และแนวทางการดำเนินการจัดการขยะทะเลที่เกิดจากผลการดำเนินโครงการไปขยายผลให้เกิดเป็นนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเป็นความรู้สาธารณะ

รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 130 ครั้ง
ชุดประเด็น : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร (548 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 3 ครั้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400