ชุดโครงการ : ไม้ผลและผลิตภัณฑ์จากผลไม้
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : ไม้ผลและผลิตภัณฑ์จากผลไม้ ทั้งหมด 70 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
การตัดแต่งเพื่อลดขนาดทรงพุ่มของลำไย
พาวิน มะโนชัย2546
PDF Icon
การแก้ปัญหาการเพิ่มขึ้นของอัตราการใช้และการตายของต้นลำไยที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้สารคลอเรต
สมชาย องค์ประเสริฐ2546
PDF Icon
การพัฒนาคุณภาพผลลำไยโดยการห่อช่อผล
ธีรนุช เจริญกิจ2546
PDF Icon
การพัฒนาแถบบ่งชี้การหมดคุณภาพการบริโภคผักผลไม้สดตัดแต่งพร้อมบริโภคในเชิงพาณิชย์
วรภัทร ลัคนทินวงศ์2546
PDF Icon
การศึกษาวิธีการยับยั้งการออกดอกของลำไยในฤดูกาลปกติ
พาวิน มะโนชัย2545
PDF Icon
เศรษฐกิจการผลิตและการตลาดมะละกอ
นงนุช โสรัตน์2545
PDF Icon
การป้องกันมะละกอจากโรคใบด่างจุดวงแหวนโดยใช้เทคนิคทางพันธุกรรม
สุณี เกิดบัณฑิต2544
PDF Icon
การจัดการธาตุอาหารและการเพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยในสวนทุเรียน
สุมิตรา ภู่วโรดม2544
PDF Icon
การขยายผลการใช้จุลินทรีย์ Bacillus subtilis สำหรับการควบคุมโรคของไม้ผล I
วิจิตรา ลีละศุภกุล2544
PDF Icon
การพัฒนาเครื่องตัดแต่งกิ่งเพื่ออุตสาหกรรมไม้ผล
ธงชัย ยันตรศรี2544
PDF Icon
ผลกระทบด้านสุขภาพในกลุ่มเกษตรกรและคนงานที่สัมผัสสารโพแทสเซียมคลอเรต
พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช2544
PDF Icon
การวิเคราะห์พืชเพื่อเป็นแนวทางในการใส่ปุ๋ยในมังคุด
สุมิตรา ภู่วโรดม2544
PDF Icon
การพัฒนาสารเร่งดอกลำไยที่มีโปตัสเซี่ยมคลอเรตเป็นองค์ประกอบหลักในรูปแบบที่ปลอดภัยและสะดวกกับการใช้ของชาวสวนลำไย
สมคิด พรหมมา2543
PDF Icon
การวิจัยและพัฒนาเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้
วิชา หมั่นทำการ2543
PDF Icon
การประเมินความปลอดภัยของลำไยหลังจากการใช้สารโปแตสเซี่ยมคลอเรต
อุษณีย์ วินิจเขตคำนวณ2543
PDF Icon
การประเมินผลกระทบของการใช้สารคลอเรตในสวนลำไยต่อสิ่งแวดล้อม
สมชาย องค์ประเสริฐ2543
PDF Icon
การวิเคราะห์ใบเพื่อกำหนดแนวทางในการประเมินระดับธาตุอาหารและการใช้ปุ๋ยอย่างเหมาะสมสำหรับลิ้นจี่ที่ปลูกในเขตภาคกลางของประเทศไทย
อรุณศิริ กำลัง2543
PDF Icon
การศึกษาการออกดอกของลำไยและการควบคุม
ยุทธนา เขาสุเมรุ2543
PDF Icon
การคัดเลือก การพัฒนา และการขยายพันธุ์มะม่วงแก้วสำหรับที่ดอนอาศัยน้ำฝน
ธวัชชัย รัตน์ชเลศ2543
PDF Icon
การตอบสนองของการเจริญเติบโตทางใบและการติดดอกออกผลลิ้นจี่ต่อการตัดแต่งปลายกิ่งและฮอร์โมน
รจเร นพคุณวงศ์2542
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :ไม้ผลและผลิตภัณฑ์จากผลไม้ ทั้งหมด 70  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 2 / 4
 <หน้าก่อนนี้  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400