ชุดโครงการ : ABC ภาคเหนือตอนบน
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : ABC ภาคเหนือตอนบน ทั้งหมด 74 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
การเสริมสร้างและฟื้นพลังเครือข่ายป่าชุมชนเพื่อรักษาพื้นที่ป่าต้นน้ำจังหวัดน่าน
บานจิตร สายรอคำ2560
PDF Icon
การพัฒนาฐานข้อมูลป่าชุมชนและป่าฟื้นฟู จังหวัดน่าน เพื่อวิเคราะห์พื้นที่การคงอยู่และสูญหาย
สายบัว เข็มเพ็ชร2560
PDF Icon
การวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่และชุมชนระดับลุ่มน้ำย่อย สำหรับการกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินตามบริบทของสังคม-เกษตรนิเวศน์ จังหวัดน่าน
ถาวร อ่อนประไพ2559
PDF Icon
การพัฒนาศูนย์ข้อมูลและเครือข่ายวิจัยพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเพื่อการวิจัยและการขับเคลื่อนงานวิชาการรับใช้สังคม
อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ2559
PDF Icon
การประเมินศักยภาพเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กในระดับท้องถิ่น จังหวัดน่าน
ถาวร อ่อนประไพ2559
PDF Icon
การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางทรัพยากรด้านสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเมืองน่านผ่านการศึกษาพัฒนาการของเมืองและกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ณวิทย์ อ่องแสวงชัย2558
PDF Icon
การพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรและองค์กรท้องถิ่นเพื่อการจัดการผลิตทางเกษตรอย่างยั่งยืนบนฐานทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน
ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์2558
PDF Icon
การสืบค้นและวิเคราะห์ปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อการเกิดและการคลี่คลายความขัดแย้งแนวความคิดของลัทธิการเมือง เพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์และวางแผนการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัดน่าน
นิคม ธรรมปัญญา2558
PDF Icon
การติดตามตรวจสอบการเผาในที่โล่งในภาคเหนือของประเทศไทยสำหรับการประเมินการปล่อยและการเคลื่อนที่ของมลพิษทางอากาศเพื่อการวางแผนการจัดการปัญหาหมอกควัน
สมพร จันทระ2558
PDF Icon
การพัฒนารูปแบบระบบเกษตรยั่งยืนบนพื้นที่สูง เพื่อการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำน่าน กรณีศึกษา บ้านห้วยลอย ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
สุพจน์ ดีอิ่นคำ2557
PDF Icon
การประเมินศักยภาพเชิงพื้นที่เพื่อการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำขนาดเล็กในอำเภอสันติสุข และอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
ถาวร อ่อนประไพ2557
PDF Icon
การพัฒนาฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการจัดทำแผนชุมชนสำหรับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ จังหวัดน่าน
สายบัว เข็มเพ็ชร2557
PDF Icon
การออกแบบและการบริหารจัดการทรัพยากรพิพิธภัณฑ์วัดสถารศโดยชุมชนมีส่วนร่วม
บรรจง อูปแก้ว2557
PDF Icon
สำนักประสานงานเครือข่ายวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา2557
PDF Icon
การวิเคราะห์ตัวเลือกด้านเกษตรของจังหวัดน่าน : การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์
ณฉัตร์ชพงษ์ แก้วสมพงษ์2557
PDF Icon
การพัฒนาทางเลือกสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการผลิต สำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง อำเภองาว จังหวัดลำปาง
เชาวนา เพชรรัตน์2557
PDF Icon
การพัฒนาความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎรในหมู่บ้านห่างไกลในเขตภาคเหนือตอนบน
จุฑาทิพย์ เฉลิมผล2556
PDF Icon
ผลกระทบและการปรับตัวของชุมชนและสังคมเมืองชายแดนในเขตภาคเหนือต่อนโยบายประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: กรณีศึกษาเมืองชายแดนจังหวัดเชียงรายและจังหวัดตาก
สุเทพ นิ่มสาย2556
PDF Icon
การวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการกำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่สูง ของอำเภองาว จังหวัดลำปาง
ภูพิงค์ ศรีภูมินทร์2556
PDF Icon
การเก็บรวบรวมพันธุ์ข้าวท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
สาวิตร มีจุ้ย2556
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :ABC ภาคเหนือตอนบน ทั้งหมด 74  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 4
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400