ชุดโครงการ : การวิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : การวิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม ทั้งหมด 2 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
ความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ด้านพฤฒิพลังผู้สูงอายุในประเทศไทย: นัยต่อประสิทธิผลของนโยบายผู้สูงอายุ
เอื้อมพร พิชัยสนิธ2562
PDF Icon
การวิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยโดยใช้ข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ
ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์2562
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :การวิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม ทั้งหมด 2  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 1
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400