แสดงรายชื่อโครงการวิจัย


โครงการวิจัยโดยนักวิจัย : เน€เธ—เธดเธ”เธŠเธฒเธข เธŠเนˆเธงเธขเธšเธณเธฃเธธเธ‡
พบทั้งหมด 15 รายการ
ชื่อโครงการ
PDF Icon
ASEAN : การบูรณาการการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมผ่านหลักสูตรการท่องเที่ยวในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"
PDF Iconเทิดชาย ช่วยบำรุง, 2553
PDF Icon
การประชุมวิชาการ 9 ปี การวิจัยการท่องเที่ยวไทย
PDF Iconเทิดชาย ช่วยบำรุง, 2553
PDF Icon
วาระแห่งชาติเพื่อการพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ปี 2552
PDF Iconเทิดชาย ช่วยบำรุง, 2552
PDF Icon
เชื่อมโยงเครือข่ายภาคีประเด็นการท่องเที่ยว ระดับปริญญาตรี
PDF Iconเทิดชาย ช่วยบำรุง, 2552
PDF Icon
หนังสือรวมบทความทางการท่องเที่ยวและโรงแรมประจำปี 2551
PDF Iconเทิดชาย ช่วยบำรุง, 2552
PDF Icon
การพัฒนาระบบบริหารและกลไกการวิจัยการท่องเที่ยวติดพื้นที่กลุ่มจังหวัดอันดามัน
PDF Iconเทิดชาย ช่วยบำรุง, 2552
PDF Icon
เชื่อมโยงเครือข่ายภาคีประเด็นการท่องเที่ยว ระดับปริญญาโท
PDF Iconเทิดชาย ช่วยบำรุง, 2552
PDF Icon
การยกระดับงานวิจัยท้องถิ่นสู่การพัฒนาเป็นโปรแกรมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างการเรียนรู้ (Area-Based Learning Tour packages) สงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช ตรัง และสตูล
PDF Iconเทิดชาย ช่วยบำรุง, 2551
PDF Icon
การจัดพิมพ์หนังสือเผยแพร่ "งานสังเคราะห์ผลการวิจัยด้านการท่องเที่ยว"
PDF Iconเทิดชาย ช่วยบำรุง, 2551
PDF Icon
วาระแห่งชาติเพื่อการพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ปี 2551
PDF Iconเทิดชาย ช่วยบำรุง, 2551
PDF Icon
การวิเคราะห์บริบทเชื่อมโยงการพัฒนาตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐม
PDF Iconเทิดชาย ช่วยบำรุง, 2551
PDF Icon
" การพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืนของ 5 จังหวัดภาคใต้: สงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช ตรัง และสตูล "
PDF Iconเทิดชาย ช่วยบำรุง, 2551
PDF Icon
การยกระดับฐานการผลิตอุตสาหกรรมเกษตรสู่การท่องเที่ยวยั่งยืนเพื่อสร้างทางเลือกใหม่แก่เกษตรกรและความมั่นคงของอุตสาหกรรมเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
PDF Iconเทิดชาย ช่วยบำรุง, 2549
PDF Icon
โครงการริเริ่มโครงการจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนร่วมในด้านการท่องเที่ยวและธนาคารข้อมูลเพื่อการจัดการการท่องเที่ยวกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระยะที่ 2
PDF Iconเทิดชาย ช่วยบำรุง, 2549
PDF Icon
โครงการริเริ่มโครงการจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนร่วมในด้านการท่องเที่ยวและธนาคารข้อมูลเพื่อการจัดการท่องเที่ยวกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
PDF Iconเทิดชาย ช่วยบำรุง, 2548
โครงการวิจัยทั้งหมด : 15 โครงการ
หน้า : 1 / 1
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400