แสดงรายชื่อโครงการวิจัย


โครงการวิจัยโดยนักวิจัย : เน€เธ—เธดเธ”เธŠเธฒเธข เธŠเนˆเธงเธขเธšเธณเธฃเธธเธ‡
พบทั้งหมด 15 รายการ
ชื่อโครงการ
PDF Icon
ASEAN : การบูรณาการการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมผ่านหลักสูตรการท่องเที่ยวในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"
PDF Iconเทิดชาย ช่วยบำรุง, 2553
PDF Icon
การประชุมวิชาการ 9 ปี การวิจัยการท่องเที่ยวไทย
PDF Iconเทิดชาย ช่วยบำรุง, 2553
PDF Icon
การพัฒนาระบบบริหารและกลไกการวิจัยการท่องเที่ยวติดพื้นที่กลุ่มจังหวัดอันดามัน
PDF Iconเทิดชาย ช่วยบำรุง, 2552
PDF Icon
เชื่อมโยงเครือข่ายภาคีประเด็นการท่องเที่ยว ระดับปริญญาโท
PDF Iconเทิดชาย ช่วยบำรุง, 2552
PDF Icon
วาระแห่งชาติเพื่อการพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ปี 2552
PDF Iconเทิดชาย ช่วยบำรุง, 2552
PDF Icon
หนังสือรวมบทความทางการท่องเที่ยวและโรงแรมประจำปี 2551
PDF Iconเทิดชาย ช่วยบำรุง, 2552
PDF Icon
เชื่อมโยงเครือข่ายภาคีประเด็นการท่องเที่ยว ระดับปริญญาตรี
PDF Iconเทิดชาย ช่วยบำรุง, 2552
PDF Icon
การจัดพิมพ์หนังสือเผยแพร่ "งานสังเคราะห์ผลการวิจัยด้านการท่องเที่ยว"
PDF Iconเทิดชาย ช่วยบำรุง, 2551
PDF Icon
การวิเคราะห์บริบทเชื่อมโยงการพัฒนาตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐม
PDF Iconเทิดชาย ช่วยบำรุง, 2551
PDF Icon
วาระแห่งชาติเพื่อการพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ปี 2551
PDF Iconเทิดชาย ช่วยบำรุง, 2551
PDF Icon
การยกระดับงานวิจัยท้องถิ่นสู่การพัฒนาเป็นโปรแกรมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างการเรียนรู้ (Area-Based Learning Tour packages) สงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช ตรัง และสตูล
PDF Iconเทิดชาย ช่วยบำรุง, 2551
PDF Icon
" การพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืนของ 5 จังหวัดภาคใต้: สงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช ตรัง และสตูล "
PDF Iconเทิดชาย ช่วยบำรุง, 2551
PDF Icon
การยกระดับฐานการผลิตอุตสาหกรรมเกษตรสู่การท่องเที่ยวยั่งยืนเพื่อสร้างทางเลือกใหม่แก่เกษตรกรและความมั่นคงของอุตสาหกรรมเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
PDF Iconเทิดชาย ช่วยบำรุง, 2549
PDF Icon
โครงการริเริ่มโครงการจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนร่วมในด้านการท่องเที่ยวและธนาคารข้อมูลเพื่อการจัดการการท่องเที่ยวกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระยะที่ 2
PDF Iconเทิดชาย ช่วยบำรุง, 2549
PDF Icon
โครงการริเริ่มโครงการจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนร่วมในด้านการท่องเที่ยวและธนาคารข้อมูลเพื่อการจัดการท่องเที่ยวกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
PDF Iconเทิดชาย ช่วยบำรุง, 2548
โครงการวิจัยทั้งหมด : 15 โครงการ
หน้า : 1 / 1
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400