คำที่ค้นหา : กุ้ง
งานวิจัย R&D , งานวิจัยวิชาการ, งานวิจัย ORG
จำนวนโครงการวิจัยที่ค้นพบ : 180 โครงการ

ชื่อโครงการ ปีที่ให้ทุน
PDF Icon
การประเมินสมรรถนะการกำจัดวัชพืชของอุปกรณ์คราดสปริงติดหนวดกุ้ง
ชาญชัย ศรีเจริญ
[ 2559 ] 
PDF Icon
การระบุและการศึกษาหน้าที่ของอาร์เอ็นเอขนาดเล็กที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันในกุ้งก้ามกราม
อำนาจ เพชรรุ่งนภา
[ 2559 ] 
PDF Icon
การปรับปรุงกระบวนการผลิตอาหารและเครื่องดื่มและบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุการเก็บ
อุบลรัตน์ สิริภัทราวรรณ
[ 2559 ] 
PDF Icon
หน้าที่ของ miRNAs ในระบบภูมิคุ้มกันของกุ้งต่อเชื้อก่อโรค
กุลยา สมบูรณ์วิวัฒน์
[ 2559 ] 
PDF Icon
การระบุโปรตีนเป้าหมายของแอลฟาทูแม็กโคลโกบูลินจากไวรัสตัวแดงดวงขาวและหน้าที่ในระบบภูมิคุ้มกันกุ้ง
ศิริขวัญ พลประทีป
[ 2558 ] 
PDF Icon
การศึกษาการเข้าสู่เซลล์ของอาร์เอ็นเอสายคู่และการแพร่กระจายแบบ systemic ของ RNAi ในกุ้งขาว
พงโสภี อัตศาสตร์
[ 2558 ] 
PDF Icon
ภูมิคุ้มกันของกุ้งกับการควบคุมโรค
อัญชลี ทัศนาขจร
[ 2558 ] 
PDF Icon
องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจากเปลือกต้นดูกค่าง (Diospyros undulata) และจากใบกัดลิ้น (Walsura trichostemon)
ณัชชา สุไชยชิต (พันธมา)
[ 2558 ] 
PDF Icon
กลไกการควบคุมการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการสร้างไวเทลโลจีนินในกุ้งกุลาดำ
อภินันท์ อุดมกิจ
[ 2558 ] 
PDF Icon
ปฏิสัมพันธ์ของโปรตีนจากไวรัสต่อกระบวนการสร้างเมลานินในกุ้ง
ปิติ อ่ำพายัพ
[ 2558 ] 
 
โครงการวิจัยทั้งหมด : 180โครงการ
หน้า : 2 / 18
 <หน้าก่อนนี้  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
จำนวนโครงการวิจัยที่ค้นพบ : 10 โครงการ
ชื่อโครงการ ปีที่ให้ทุน
โครงการวิจัยทั้งหมด : 10โครงการ
หน้า : 2 / 1
 <หน้าก่อนนี้  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 
 
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400