E-Library Searchจำนวนโครงการวิจัยทั้งสิ้น : 2654 โครงการ :
PDF Icon
การรณรงค์แบบมีส่วนร่วมที่เป็นระบบและเชิงยุทธศาสตร์สำหรับผู้เลี้ยงโคนมจังหวัดเชียงใหม่
รศ.ดร.นรินทร์ชัย พัฒนพงศา
PDF Icon
ทิศทางการพํฒนาสถาบันเศรษฐกิจชุมชนบนพื้นที่สูง
นายประเทือง นรินทรางกูล ณ อยุธยา
PDF Icon
การพัฒนาศักยภาพในการจัดการป่าชุมชนที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน:กรณีศึกษาบ้านหนองผึ้ง หมู่ 11 ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน
นายสุรินทร์ สุริยวงศ์
PDF Icon
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบบัตรอวยพรกระดาษสา
รศ.อิสรา ธีระวัฒน์สกุล
PDF Icon
การพัฒนากลุ่มสะสมทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
อาจารย์อารีย์ เชื้อเมืองพาน
PDF Icon
ระบบตลาดทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับสินค้าเกษตรกรรมยั่งยืน
นายชมชวน บุญระหงษ์
PDF Icon
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่เหมาะสมกับเกษตรกรรายย่อยภาคเหนือ
ผศ.ดร.ทิพย์รัตน์ มณีเลิศ
PDF Icon
รูปแบบองค์กรผู้บริโภคที่เหมาะสมสำหรับอาหารปลอดสารพิษในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
นายประสงค์ อยู่สุขสำราญ
PDF Icon
การเก็บข้อมูลเบื้องต้นด้านการจัดการท่องเที่ยวในจังหวัดโอกินาวา
อาจารย์ดวงใจ หล่อธนวณิชย์
PDF Icon
การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการพัฒนาระบบเกษตรยั่งยืนส่วนที่ 1 : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโดยใช้ปุ๋ยพืชสด
นายพฤกษ์ ยิบมันตะศิริ
PDF Icon
การพัฒนาความเข้มแข็งเชิงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านโคนมของสหกรณ์การเกษตรไชยปราการ
นายไพบูลย์ สุทธสุภา
PDF Icon
การเพิ่มศักยภาพของชุมชนในการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
นายศุภศิษฏ์ หล้ากอง
PDF Icon
รูปแบบการจัดการที่ทำให้กลุ่มแปรรูปผลผลิตเกษตรภาคเหนือประสบความสำเร็จ
รศ.ประหยัด สายวิเชียร
PDF Icon
รูปแบบการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับองค์ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของนกของชาวปกาเกอะญอในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
นายจักร กินีสี
โครงการวิจัยทั้งหมด : 2654 โครงการ
หน้า : 133 / 133
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้ 


Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400