รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG3710015
ชื่อโครงการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการพัฒนารูปแบบองค์กรพัฒนากีฬาชาติ"
  Workshop on "Approaches to the Formation of Sport Development Agencies"
หัวหน้าโครงการ : ศุภฤกษ์ มั่นใจตน
ทีมวิจัย :
ศุภฤกษ์ มั่นใจตน
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 21 ก.ย. 2537
วัตถุประสงค์ :
สถิติการเปิดชม : 1,563 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 83 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400