รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG47O0009
ชื่อโครงการ : ศักยภาพของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดภูเก็ต
  Potential of Health Tourism in Phuket Province
หัวหน้าโครงการ : วัชรี หิรัญพันธุ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วัชรี หิรัญพันธุ์
หัวหน้าโครงการ
ชนกันต์ หิรัญพันธุ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.พ. 2547
วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อสำรวจปริมาณผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของโรงพยาบาลในจังหวัดภูเก็ต

๒. เพื่อให้ทราบถึงระดับความพร้อมในการยกระดับมาตรฐานของโรงพยาบาลในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นเครื่องมือในการวัดศักยภาพของโรงพยาบาลเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

๓. เพื่อศึกษาระดับความต้องการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของนักท่องเที่ยวทั่วไป และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีใช้บริการโรงพยาบาลในจังหวัดภูเก็ต

สถิติการเปิดชม : 6,543 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน (146 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 33,846 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400