รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5920051
ชื่อโครงการ : การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ ในการป้องกันและชะลอการเกิดโรคใบจุดของต้นกล้าปาล์มน้ำมัน
  Utilization of Antagonistic Microorganisms in Protecting and Delaying Leaf Spot Diseases of Oil Palm in Nurseries Stage
หัวหน้าโครงการ : อนุรักษ์ สันป่าเป้า
ทีมวิจัย :
อนุรักษ์ สันป่าเป้า
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2559
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคใบจุดของต้นกล้าปาล์มน้ำมันในสภาพเรือนทดลองและในสภาพแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ำมัน
สถิติการเปิดชม : 901 ครั้ง
ชุดโครงการ : Biocontrol (5 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 49 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400