รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6220004
ชื่อโครงการ : แนวทางการส่งเสริมการปลูก และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวหอมไชยาพันธุ์พื้นเมือง ในอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  The farming promotion and value added creation approach of Chaiya Native Rice in Chaiya district, Suratthani province
หัวหน้าโครงการ : วริศรา สมเกียรติกุล
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ธ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อศึกษาสภาพโดยทั่วไป องค์ความรู้ ภูมิปัญญา ตลอดจนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมการปลูกข้าวหอมไชยาพันธุ์พื้นเมืองของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปลูกข้าวหอมไชยาพันธุ์พื้นเมืองในอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ องค์ความรู้ ต้นทุนการผลิต ปัจจัยการผลิต กระบวนการผลิต สภาพของพื้นที่ ความต้องการของตลาด ราคา ค่านิยมของเกษตรกร

และการส่งเสริมจากหน่วยงานของรัฐ

3) เพื่อศึกษารูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่ม และปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกับข้าวหอมไชยาพันธุ์พื้นเมือง

4) เพื่อเสนอแนวทางในการส่งเสริมการปลูก และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวหอมไชยาพันธุ์พื้นเมือง ซึ่งเมื่อแนวทางดังกล่าวถูกนำไปใช้ประโยชน์จะสามารถตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของประเทศ เป้าหมายที่ 2 และเป้าหมายที่ 12
สถิติการเปิดชม : 228 ครั้ง
ชุดโครงการ : สกว.-มรส. (3 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 9 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400