รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RSA3780003
ชื่อโครงการ : การศึกษาฤทธิ์ฆ่ามาลาเรียฟัลซิปารัมของยาชิงเฮาซูร่วมกับยาพัยริเมธามีนในหลอดทดลองและในผู้ป่วย
  Studies on Antimalaria Activity of Quinghaosu and Pyrimethamine in Vitro and in Vivo
หัวหน้าโครงการ : พีรพรรณ ตันอารีย์
ทีมวิจัย :
พีรพรรณ ตันอารีย์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ธ.ค. 2537
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาการออกฤทธิ์ของยาอาร์ทิมิเธอร์ (Artemether หรือ ART) และยาพัยริเมธามีน (Pyrimethamine หรือ PYR) ต่อเชื้อมาลาเรียฟัลซิปารัมในหลอดทดลอง

2. ศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ (pharmocokinetic) และเภสัชฤทธิ์วิทยา (pharmacodynamic) ของยา ART และยา PYR ในอาสาสมัครปก
สถิติการเปิดชม : 1,311 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 55 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400