รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RSA3780010
ชื่อโครงการ : การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์เชื้อและตรวจหาความผิดปกติของยีนดื้อยา Rifampicin ในเชื้อวัณโรค
  Development of PCR Based Techniques for Analysis and Detection of Rifampicin Resistant Mycobacterium tuberculosis
หัวหน้าโครงการ : มธุรส พงษ์ลิขิตมงคล
ทีมวิจัย :
มธุรส พงษ์ลิขิตมงคล
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ธ.ค. 2537
วัตถุประสงค์ : 1. ตรวจหา และเปรียบเทียบตำแหน่งผิดปกติในยีน rpo B ระหว่างเชื้อวัณโรคที่ไวต่อยา และเชื้อวัณโรคที่ดื้อต่อยา Rifampiciin, Isoniazid, Streptomycin, Ethambutol, หรือดื้อต่อยาหลายชนิดรวมกัน (multidrug resistance) ที่แยกได้จากผู้ป่วยวัณโรค ที่ โรงพยาบาลโร
สถิติการเปิดชม : 1,692 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 102 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400