รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RSA3780026
ชื่อโครงการ : คุณลักษณะทางความร้อนของท่อความร้อนอุณหภูมิต่ำแบบเอียง
  Effect of Aspect Ratio and Bond no. on Heat Transfer Charateristics of an Inclined Two-Phase Closed Thermosyphon at Normal Operating Condition
หัวหน้าโครงการ : ประดิษฐ์ เทอดทูล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ประดิษฐ์ เทอดทูล
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ธ.ค. 2537
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาถึงคุณลักษะทางความร้อนของท่อความร้อนอุณหภูมิต่ำแบบเอียงซึ่งประกอบด้วย

- ค่าการนำความร้อนที่อุณหภูมิต่าง ๆ

- ค่าต้านทานความร้อนที่อุณหภูมิต่าง ๆ

- ค่าความร้อนสูงที่สุดที่ถ่ายเทได้

2. เพื่อศึกษาถึงคุณลักษณะทางความร้อนของกาลักความร้อนอุณหภ
สถิติการเปิดชม : 388 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 6 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400