รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RUG6290038
ชื่อโครงการ : ระบบนวัตกรรมประมาณการผลผลิตยางพารา มวลชีวภาพตามช่วงชั้นอายุและชั้นความเหมาะสมที่ดิน
  Land cover classification, Remote sensing, Rubber-based ecosystem, Inclusive participation System approach.
หัวหน้าโครงการ : อรรถชัย จินตะเวช : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (15 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 30 ก.ย. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. ได้นวัตกรรมระบบประมาณการณ์มวลชีวภาพและผลผลิตน้ำยางของพื้นที่ปลูกยางพาราตามช่วงอายุและชั้นความเหมาะสมที่ดินด้วยข้อมูลระยะไกล ข้อมูลภาคสนาม และระบบภูมิสารสนเทศ ที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะใช้ร่วมกันในประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคอาเซียน

2. ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายโดยใช้ระบบนวัตกรรมฯ ที่คำนึงถึงศักยภาพของทรัพยากรที่ดิน ระบบนิเวศ และสังคม มาสนับสนุนยุทธศาสตร์ความสามารถด้านการแข่งขันเพื่อเข้าสู่ระบบเกษตรสมัยใหม่
สถิติการเปิดชม : 190 ครั้ง
ชุดโครงการ : สำนักประสานงาน งานวิจัยเชิงนโยบายเพื่อผลักดันการใช้ประโยชน์จากยางพารา (5 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 6 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400