รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI6211305
ชื่อโครงการ : การศึกษาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติจังหวัดยะลา
 
หัวหน้าโครงการ : อนัส เจริญมิน
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 2.1 เพื่อศึกษา รวบรวม วิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในปัจจุบัน จำแนกตามบริบทหลักได้ 7 ประเภท ดังนี้

2.1.1 โครงสร้างพื้นฐานสาขาการขนส่งและโลจิสติกส์ ได้แก่ ที่ตั้งอาณาเขต การคมนาคมทางถนน การคมนาคมระบบราง และการคมนาคมทางอากาศ

2.1.2 โครงสร้างพื้นฐานสาขาการสื่อสาร ได้แก่ การสื่อสาร โทรคมนาคม และสื่อท้องถิ่นในจังหวัด

2.1.3 โครงสร้างพื้นฐานสาขาสาธารณูปการ ได้แก่ การประปา และทรัพยากรน้ำ

2.1.4 โครงสร้างพื้นฐานสาขาพลังงาน ได้แก่ การไฟฟ้า

2.1.5 โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าสะดวกซื้อ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการขนส่งสินค้า

2.1.6 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ สภาพภูมิอากาศและเสียง น้ำผิวดิน ธรณีวิทยา ทรัพยากรดิน ขยะมูลฝอย และน้ำเสีย

2.1.7 สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ ได้แก่ ป่าไม้

2.2 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและสามารถนำผลการวิจัยที่ได้มาพัฒนาไปสู่การเป็นจังหวัดที่น่าอยู่ และต่อยอดนำไปสู่การเป็นจังหวัดต้นแบบให้กับจังหวัดอื่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้

สถิติการเปิดชม : 179 ครั้ง
ชุดโครงการ : งานวิจัยประเด็นวิจัยเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ (SRI 13) (13 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 14 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400