รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI6211308
ชื่อโครงการ : แผนพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ระยะที่ 1: การศึกษาข้อมูลประชากร สาธารณสุข การศึกษา และการค้าของจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส
 
หัวหน้าโครงการ : พิเศษพร วศวงศ์
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1) ศึกษาข้อมูลด้านประชากร สาธารณสุข การศึกษา และการค้าของจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

2) จัดทำฐานข้อมูลด้านประชากร สาธารณสุข การศึกษา และการค้าของจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

สถิติการเปิดชม : 197 ครั้ง
ชุดโครงการ : งานวิจัยประเด็นวิจัยเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ (SRI 13) (13 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 8 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400