แสดงรายชื่อโครงการวิจัย


โครงการวิจัยโดยนักวิจัย : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
พบทั้งหมด 6 รายการ
ชื่อโครงการ
PDF Icon
องค์ความรู้ใหม่ทางเคมีวิเคราะห์เพื่อนวัตกรรมทางการตรวจวัด
PDF Iconอรวรรณ ชัยลภากุล, 2557
PDF Icon
นวัตกรรมระบบการตรวจวิเคราะห์ของไหลจุลภาคเชิงแสงและ/หรือเคมีไฟฟ้าเพื่อการเฝ้าระวัง
PDF Iconอรวรรณ ชัยลภากุล, 2553
PDF Icon
การพัฒนาเจลอิเล็กโทรไลต์สำหรับแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรดแบบวาล์ว
PDF Iconอรวรรณ ชัยลภากุล, 2552
PDF Icon
การพัฒนาฟิลม์บางของโบรอน-โดปไดมอนด์โดยการแอโนไดซ์
PDF Iconอรวรรณ ชัยลภากุล, 2547
PDF Icon
การวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้าของสารประกอบอินทรีย์โดยใช้ฟิลม์บางของโบรอน-โดปไดมอนด์ประยุกต์กับโฟลอินเจคชัน
PDF Iconอรวรรณ ชัยลภากุล, 2544
PDF Icon
การเตรียมกลูโคสเซนเซอร์โดยวิธีตรึงเอนไซม์กลูโคสออกซิเดสในพอลีไพโรล และอนุพันธ์บนอิเล็ดโทรดขนาดไมโคร
PDF Iconอรวรรณ ชัยลภากุล, 2540
โครงการวิจัยทั้งหมด : 6 โครงการ
หน้า : 1 / 1
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400