แสดงรายชื่อโครงการวิจัย


โครงการวิจัยโดยนักวิจัย : เธชเธธเธงเธฃเธฃเธ“เธฒ เธชเธ–เธฒเธญเธฒเธ™เธฑเธ™เธ—เนŒ
พบทั้งหมด 6 รายการ
ชื่อโครงการ
PDF Icon
ประสานงานชุดโครงการพัฒนากรอบโจทย์การวิจัยเชิงยุทธศาสตร์เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ระเบียบวินัยของคนไทย (SRI 8)
PDF Iconสุวรรณา สถาอานันท์, 2557
PDF Icon
ประสานงานชุดโครงการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ระยะที่ 4
PDF Iconสุวรรณา สถาอานันท์, 2556
PDF Icon
จัดประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 5
PDF Iconสุวรรณา สถาอานันท์, 2552
PDF Icon
เมตตาธรรม-ความเป็นธรรม ในเวสสันดรชาดก
PDF Iconสุวรรณา สถาอานันท์, 2548
PDF Icon
โครงการพัฒนานักวิจัยทางปรัชญาตะวันออกรุ่นใหม่
PDF Iconสุวรรณา สถาอานันท์, 2546
PDF Icon
จัดประชุมวิชาการระดับชาติ : เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย
PDF Iconสุวรรณา สถาอานันท์, 2547
โครงการวิจัยทั้งหมด : 6 โครงการ
หน้า : 1 / 1
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400