แสดงรายชื่อโครงการวิจัย


โครงการวิจัยโดยนักวิจัย : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
พบทั้งหมด 2 รายการ
ชื่อโครงการ
PDF Icon
ศักยภาพการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนและ ผลของการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงราคาค่าไฟฟ้า : กรณีศึกษาในจังหวัดกระบี่
PDF Iconพิชญ พัฒนสัตยวงศ์, 2560
PDF Icon
การพัฒนาสารกึ่งตัวอนินทรีย์ที่มีโฮลเป็นประจุพาหะและสามารถเตรียมได้จากกรรมวิธีที่ใช้สารละลาย เพื่อใช้ประโยชน์ในอุปกรณ์ให้แสงสว่าง อุปกรณ์ผลิตพลังงาน และอุปกรณ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์
PDF Iconพิชญ พัฒนสัตยวงศ์, 2559
โครงการวิจัยทั้งหมด : 2 โครงการ
หน้า : 1 / 1
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400