E-Library Searchจำนวนโครงการวิจัยทั้งสิ้น : 2654 โครงการ :
PDF Icon
การปรับตัวด้านเศรษฐกิจของชุมชนภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของลุ่มน้ำโขงตอนล่าง
นางสาวดวงมณี นารีนุช
PDF Icon
ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจากการปลูกข้าวโพดมาเป็นการปลูกพืชแบบผสมผสานเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำพอง ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
นายวีไช ด้วงทอง
PDF Icon
การสร้างความมั่นคงทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นชายแดนไทยและกัมพูชา
นางปราณี ระงับภัย
PDF Icon
การศึกษาผลกระทบจากการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน(Inclusive Community Based Tourism)
นางสาวพจนา สวนศรี
PDF Icon
การใช้ผังเมืองรักษาพื้นที่ทำกินจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมเข้ามาในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการทำเกษตรอื่นๆ : ศึกษากรณี ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
นายประเสริฐ คงสงค์
PDF Icon
การยกระดับวิสาหกิจเมล็ดพันธุ์เพื่อเพิ่มมูลค่าของเครือข่ายผลิตเมล็ดพันธุ์ภาคอีสานตอนกลาง
นายเรืองเดช โพธิ์ศรี
PDF Icon
พัฒนาศักยภาพทุนทางวัฒนธรรม เพื่อรองรับการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนบ้านห้วยหวายพัฒนา ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
นายอุทิศ ทาหอม
PDF Icon
นโยบายเกษตรแปลงใหญ่ สารเคมีกำจัดศัตรูพืช และการคุ้มครองพันธุ์พืช กับปัญหาความเหลื่อมล้ำในภาคเกษตร
นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ
PDF Icon
การพัฒนากลไกหนุนเสริมงานวิจัยท้องถิ่น ประเด็นการท่องเที่ยววิถีชาวนา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 2
นางสุนีย์ เลี่ยวเพ็ญวงษ์
PDF Icon
แนวทางการสร้างกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ
นายประมวล ดวงนิล
PDF Icon
การสร้างความรับผิดชอบกับสังคม (CSR) กับการหนุนเสริมงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (CBR) เป็นฐานในการฟื้นฟูชีวิตคนและสิ่งแวดล้อมรอบเขายายดา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ระยะที่ 5
นายคำรณ นิ่มอนงค์
PDF Icon
การพัฒนากลไกการบริหารจัดการตลาดเกษตรอินทรีย์ : กรณีตลาดกรีนชินตา
นายธงฉัตร คืนตัก
PDF Icon
กลไกเชิงสถาบัน เพื่อการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมืองน่าอยู่
นางสุนันทา สุภาวสิทธิ์
PDF Icon
การประเมินแนวทางระบบเกษตรที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อเพิ่มความมั่นคงทางอาหารของเกษตรกรกึ่งยังชีพบนพื้นที่สูง กรณีศึกษาตำบลบ้านทับและตำบลปางหินฝน ในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและกลุ่มชาติ
นายประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์
PDF Icon
การเรียนรู้และขับเคลื่อนเพื่อขอรับรองมาตรฐานสินค้าประมงอินทรีย์กับการสร้างการเรียนรู้ให้แก่ชาวประมงพื้นบ้านและกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย : ศึกษากรณีการเคลื่อนไหวของกลุ่มวิสาหกิจโอรังปันตัย
นายมูฮำหมัด สะอะ
PDF Icon
การจัดการสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมของกลุ่มชาติพันธุ์เผ่าถิ่นโดยชุมชนมีส่วนร่วมบ้านแพะกลาง ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
นายสุเมศธ์ เลิศใหม่ดี
PDF Icon
นวัตกรรมระบบตลาดอาหารท้องถิ่นตามฤดูกาลเฉพาะกลุ่ม (Niche market) เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา เกษตรกรกลุ่มเกษตรอินทรีย์ บึงปากเขื่อน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น และ เกษตรกร เครือข่ายไทบ้านผู้ไร้สิทธิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
นายชวลิต ทิพม่อม
PDF Icon
กระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจผู้เกี่ยวข้องสู่การปกป้องพื้นที่อาหารจังหวัดแม่ฮ่องสอน
นางสาวทิพวัลย์ พลภักดี
PDF Icon
แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่นำไปสู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนที่มั่นคง โดยชุมชนมีส่วนร่วมบ้านสบยาว หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
นายไพโรจน์ กันฟัน
PDF Icon
แนวทางสร้างระบบเกษตรอินทรีย์ที่เอื้อต่อการดำรงชีพให้อยู่รอด โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนตำบลศรีษะเกษ ตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
นางสาวช่อเอื้อง ปันติ
โครงการวิจัยทั้งหมด : 2654 โครงการ
หน้า : 3 / 133
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 


Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400