รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5340039
ชื่อโครงการ : กระบวนการสร้างและพัฒนาหลักสูตรคุณธรรมจริยธรรมและหลักสูตรท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม
 
หัวหน้าโครงการ : ปาริชาติ บัวเจริญ
ทีมวิจัย :
ปาริชาติ บัวเจริญ
หัวหน้าโครงการ
อุดมลักษณ์ ดวงลกดก
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2553
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อศึกษาสถานการณ์ ต้นทุน/ศักยภาพ ของชุมชน ในอำเภอเวียงแหง รวมทั้งปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาหลักสูตรคุณธรรมจริยธรรมและหลักสูตรท้องถิ่นของนักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในเขต อำเภอเวียงแหงที่ผ่านมา

2.เพื่อศึกษากระบวนการและผลของการสร้างหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียนในเขต อำเภอเวียงแหงทั้งในมิติของโรงเรียน หน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง และชุมชนท้องถิ่น

3.เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบในการทำหลักสูตรคุณธรรมจริยธรรมและหลักสูตรท้องถิ่นโรงเรียนในเขต อำเภอเวียงแหงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

4.เพื่อวิเคราะห์หาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างและพัฒนาหลักสูตรคุณธรรมจริยธรรมและหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียนใน อำเภอเวียงแหงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

สถิติการเปิดชม : 4,067 ครั้ง
ชุดโครงการ : ABC ภาคเหนือตอนบน (74 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 33,505 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400