รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6110049
ชื่อโครงการ : แนวปฏิบัติทางด้านกฎหมายการนำเข้าสินค้าของประเทศคู่ค้าและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลของไทยเพื่อการส่งออกในกลุ่มประเทศอาเซียน: กรณีศึกษาการส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องแกงไปประเทศบรูไนดารุสลาม
 
หัวหน้าโครงการ : อัสมัน แตอาลี
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 2 ก.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาและรวบรวมแนวทางการปฏิบัติทางด้านกฎหมาย ข้อมูลกฎระเบียบและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายและด้านการลงทุนของประเทศบรูไน

2. เพื่อสำรวจความต้องการเครื่องแกงสำเร็จรูปของไทยในประเทศบรูไน และเส้นทางการนำเข้าประเทศบรูไนฯ

3. เพื่อศึกษาแนวทางการนำเข้าเครื่องแกงสำเร็จรูปเสนอต่อผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาคเอกชน และภาครัฐ ให้มีโอกาสร่วมลงทุนกับประเทศบรูไนฯ

4. เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในเรื่องการร่วมลงทุนในอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลประเภทเครื่องแกงสำเร็จรูปในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยส่งออกไปขายในตลาดนอกกลุ่มประเทศอาเซียน

สถิติการเปิดชม : 190 ครั้ง
ชุดโครงการ : ประชาคมอาเซียน (56 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 10 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400