ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ทั้งหมด 223 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
การศึกษาโซ่อุปทานการท่องเที่ยวบนเส้นทางภาคเหนือตอนล่าง 1 ประเทศไทยและเมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
บุญทรัพย์ พานิชการ2561
PDF Icon
แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศไทยและสปป.ลาว
ประกอบศิริ ภักดีพินิจ 2561
PDF Icon
การกำหนดระดับการใช้ประโยชน์ทางการท่องเที่ยวตามขีดความสามารถรองรับได้เพื่อเพิ่มพูนมาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน
เบญจมาศ ณ ทองแก้ว2561
PDF Icon
การติดตามประเมินผลและการผลักดันการใช้ประโยชน์โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ปี 2561
จุฑาทิพย์ พหลภาคย์2561
PDF Icon
การพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตมรดกทางวัฒนธรรม พื้นที่เมืองเก่าสงขลา
จเร สุวรรณชาต2561
PDF Icon
การพัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวตามขีดความสามารถการรองรับการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
ดรรชนี เอมพันธุ์2561
PDF Icon
การพัฒนาภูมิภาคแห่งการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยการบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พิษณุโลก ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์)
เกษวดี พุทธภูมิพิทักษ์2561
PDF Icon
การพัฒนาทุนมนุษย์ด้วยจิตบริการแบบไทยเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
จารุวรรณ แดงบุบผา2561
PDF Icon
แนวทางการเพิ่มมูลค่าเชิงสร้างสรรค์จากการออกแบบประสบการณ์การท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำของประเทศไทย
ไพฑูรย์ มนต์พานทอง2561
PDF Icon
การขับเคลื่อนงานวิจัยการท่องเที่ยวโดยชุมชน 3 จังหวัดชายแดนใต้ : พื้นที่นำร่องอำเภอเบตง จังหวัดยะลา
ทวีสินธุ์ ตั้งเซ่ง2561
PDF Icon
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
ชัยรัตน์ จุสปาโล2561
PDF Icon
การพัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อการเรียนรู้
จิตต์โสภิน มีระเกตุ2560
PDF Icon
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับระบบเศรษฐกิจชุมชนฐานรากของจังหวัดเชียงใหม่บนพื้นฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน
รักษ์ พรหมปาลิต2560
PDF Icon
การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวสองฝั่งโขงในจังหวัดหนองคายและบึงกาฬเชื่อมโยงกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ศักรินทร์ นนทพจน์2560
PDF Icon
การส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนบน (5 เชียง)
ธนวัต ลิมป์พาณิชย์กุล2560
PDF Icon
การศึกษาโซ่อุปทานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบนเส้นทางระหว่างภาคเหนือตอนล่าง 1 ประเทศไทย และมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน
วรมล เชาวรัตน์ วาตานาเบะ2560
PDF Icon
การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการของประเทศไทย
ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์2560
PDF Icon
กลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถการบริการการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ ในจังหวัดภูเก็ต
พุทธพร อักษรไพโรจน์2560
PDF Icon
กลยุทธ์การตลาดและการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว: กรณีการสร้างชุดภาพอนาคตจากงานมหกรรมการท่องเที่ยวโลก
จุฑามาศ วิศาลสิงห์2560
PDF Icon
การจัดการความปลอดภัยของการท่องเที่ยวทางถนนในจังหวัดเชียงใหม่
ทวีศักดิ์ แตะกระโทก2560
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ทั้งหมด 223  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 3 / 12
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400