คำที่ค้นหา : กุ้ง
งานวิจัย R&D , งานวิจัยวิชาการ, งานวิจัย ORG
จำนวนโครงการวิจัยที่ค้นพบ : 180 โครงการ

ชื่อโครงการ ปีที่ให้ทุน
PDF Icon
ลักษณะสมบัติของเลคตินที่คล้ายไฟโคลินในกุ้งกุลาดำ  
กิตติคุณ วังกานนท์
[ 2561 ] 
PDF Icon
การศึกษาบทบาทหน้าที่ของหมู่น้ำตาลในการจับระหว่างโนด้าไวรัสและเนื้อเยื่อที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อในกุ้งก้ามกราม เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาสารยับยั้งการติดเชื้อของไวรัสที่ทำมาจากคาร์โบไฮเดรต
มนสิชา สมฤทธิ์
[ 2561 ] 
PDF Icon
เทคโนโลยี RNA interference เพื่อประสิทธิผลของการเพาะเลี้ยงกุ้งในประเทศไทย (ระยะที่ 2)
สกล พันธุ์ยิ้ม
[ 2561 ] 
PDF Icon
ผลของฟีโรโมนจากกุ้งเพศเมียต่อการแสดงออกของฮอร์โมนจาก androgenic gland ที่คล้าย insulin และการกระตุ้นการกำหนดลักษณะทางเพศของกุ้งก้ามกรามเพศผู้ (Macrobrachium rosenbergii)
ธนพงศ์ เครื่องคำ
[ 2560 ] 
PDF Icon
การปรับเปลี่ยนเปลือกหุ้มไวรัสกุ้งโดยกรรมวิธีทางเคมีและวิศวะพันธุกรรมเพื่อพัฒนาระบบการขนส่งเข้าสู่เซลล์แบบจำเพาะและตัวติดตามการถ่ายภาพที่ทันสมัย
วัฒนา วีรชาติยานุกูล
[ 2560 ] 
PDF Icon
การเตรียมถ่านกัมมันต์ที่มีธาตุไนโตรเจนจากวัสดุชีวมวลเหลือใช้สำหรับการกักเก็บพลังงานทางไฟฟ้าเคมี
คณิน เนื่องโนราช
[ 2560 ] 
PDF Icon
การทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในกุ้งและในคนของสารสกัดเอทานอลจากสาหร่ายผมนาง (Gracilaria fisheri): กลไกการต้านแบคทีเรียและบ่งชี้สารออกฤทธิ์
กนกพรรณ วงศ์ประเสริฐ
[ 2559 ] 
PDF Icon
การปรากฏของเทสโทสเตอโรน กระบวนการสังเคราะห์ และผลของการเจริญของอัณฑะและเซลล์สืบพันธุ์ในกุ้งก้ามกราม
ธนพรรณ เสียงแจ่ม
[ 2559 ] 
PDF Icon
เทคโนโลยี RNA interference เพื่อประสิทธิผลของการเพาะเลี้ยงกุ้งในประเทศไทย
สกล พันธุ์ยิ้ม
[ 2559 ] 
PDF Icon
Heparan sulphate บนผิวเซลล์กุ้งกับบทบาทการเป็นโมเลกุลตัวรับสำหรับโปรตีน VP37 ของไวรัสตัวแดงดวงขาว
พงค์ศักดิ์ ขุนแร่
[ 2559 ] 
 
โครงการวิจัยทั้งหมด : 180โครงการ
หน้า : 1 / 18
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
จำนวนโครงการวิจัยที่ค้นพบ : 10 โครงการ
ชื่อโครงการ ปีที่ให้ทุน
PDF Icon
การทำการเกษตรแบบผสมผสานและยั่งยืนบนพื้นที่นากุ้ง : กรณีการเคลื่อนไหวของเกษตรกรบ้านเนินหนองหงษ์ ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
นายชัยณรงค์ คงเกื้อ
[ 2553 ] 
PDF Icon
แนวทางการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสาหร่ายผมนางในบ่อกุ้งร้างเพื่อเป็นอาชีพเสริมของกลุ่มเยาวชนอนุรักษ์ ตำบลตันหยงลูโละ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
นายอิสมาแอ ซูมิด
[ 2553 ] 
PDF Icon
รูปแบบการอนุรักษ์และจัดการกุ้งฝอยอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
นายอาคม ภาพประกอบ
[ 2553 ] 
PDF Icon
แนวทางการใช้ประโยชน์จากบ่อกุ้งร้างและการฟื้นฟูป่าชายเลนบางโสม ม.9 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฏร์ธานี
นายประจวบ สุขเรือง
[ 2552 ] 
PDF Icon
แนวทางการใช้ประโยชน์จากขี้เลนบ่อกุ้งโดยชุมชนบ้านพอด หมู่ที่ 1 ตำบลชลคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นางนิภา เนื้อทอง
[ 2552 ] 
PDF Icon
แนวทางการจัดการฟื้นฟูคลอง 3 สายและการทดลองเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อกุ้ง ชุมชนบ้านห้วย ม.4 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
นายมาโนช ดิษฐเดช
[ 2552 ] 
PDF Icon
แนวทางการเพิ่มปริมาณกุ้งเคย เพื่อการทำกะปิของชุมชนบ้านดอนหาร หมู่ที่ 2 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นางสมาพร ลิมปนันทพงศ์
[ 2552 ] 
PDF Icon
การจัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่างมีส่วนร่วมเพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ชุมชนคลองท่าปูน ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายชำนาญ คุ้มรักษ์
[ 2550 ] 
PDF Icon
"แนวทางการจัดการทะเลชุมชน เพื่อการทำประมงกุ้งเคย และการสร้างอาชีพเสริมอย่างยั่งยืน ชุมชนบ้านท่าพิกุล ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี"
นายมนูญ คุ้มรักษ์
[ 2550 ] 
PDF Icon
แนวทางการจัดการเลี้ยงสัตว์น้ำพื้นที่บ่อกุ้งร้างในพื้นที่ป่าชายเลน บ้านปากท่อ ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
นายอนันต์ เชื้อเอี่ยม
[ 2550 ] 
โครงการวิจัยทั้งหมด : 10โครงการ
หน้า : 1 / 1
 
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400