คำที่ค้นหา : กาแฟ
งานวิจัย R&D , งานวิจัยวิชาการ, งานวิจัย ORG
จำนวนโครงการวิจัยที่ค้นพบ : 16 โครงการ

ชื่อโครงการ ปีที่ให้ทุน
PDF Icon
การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการกาแฟด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มและการบริหารจัดการแบบองค์รวมในชุมชนดอยช้าง
วัสสนัย วรรธนัจฉริยา
[ 2562 ] 
PDF Icon
การใช้ประโยชน์จากกากกาแฟเพื่อผลิตสารต้านอนุมูลอิสระและวัสดุคอมโพสิตสีเขียว
จันทรา ทองคำเภา
[ 2562 ] 
PDF Icon
การพัฒนานวัตกรรมรูปแบบการสร้างรายได้ด้วยเกษตรมูลค่าสูงจากระบบวนเกษตรบนทิวเขาผีปันน้ำตะวันออกในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ บนวิถีการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้อย่างยั่งยืน
เรืองเดช วงศ์หล้า
[ 2561 ] 
PDF Icon
แผนงานการยกระดับมาตรฐานกาแฟไทยเพื่อความสามารถทางการแข่งขันภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้า
รัชพงษ์ กลิ่นศรีสุข
[ 2561 ] 
PDF Icon
การผลิตพลังงานชีวภาพและวัสดุคอมโพสิตชีวภาพจากกากกาแฟ
จันทรา ทองคำเภา
[ 2560 ] 
PDF Icon
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนากลุ่มผลิตโกปี๊ (กาแฟโบราณ) อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
สุพัตรา รุ่งรัตน์
[ 2560 ] 
PDF Icon
การศึกษาและทำนายจลนพลศาสตร์ของการคั่วและการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมี-กายภาพของกาแฟโรบัสต้าภายใต้การคั่วโดยใช้ไอน้ำร้อนยวดยิ่ง
ณฐมล จินดาพรรณ
[ 2558 ] 
PDF Icon
ซัลโฟเนตบนถ่านกัมมันต์จากกากกาแฟ: ตัวเร่งปฏิกิริยากรดของแข็งชนิดใหม่สำหรับการผลิตไบโอดีเซล
กนกวรรณ ง้าวสุวรรณ
[ 2554 ] 
PDF Icon
ส่องนโยบายเกษตรไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันภายใต้การค้าเสรี
อัทธ์ พิศาลวานิช
[ 2554 ] 
PDF Icon
โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สุพจน์ หารหนองบัว
[ 2553 ] 
 
โครงการวิจัยทั้งหมด : 16โครงการ
หน้า : 1 / 2
 หน้าถัดไป> 

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
จำนวนโครงการวิจัยที่ค้นพบ : 1 โครงการ
ชื่อโครงการ ปีที่ให้ทุน
PDF Icon
รูปแบบการพัฒนากระบวนการผลิตกาแฟบดคั่วมือ โดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า และเพิ่มช่องทางการตลาด ของกาแฟบดคั่วมือบ้านไร่ใน หมู่ที่ 7 ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง
นางลำยอง ขนาบแก้ว
[ 2558 ] 
โครงการวิจัยทั้งหมด : 1โครงการ
หน้า : 1 / 1
 
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400