คำที่ค้นหา : พริก
งานวิจัย R&D , งานวิจัยวิชาการ, งานวิจัย ORG
จำนวนโครงการวิจัยที่ค้นพบ : 89 โครงการ

ชื่อโครงการ ปีที่ให้ทุน
PDF Icon
การศึกษาและพัฒนาการอบแห้งพริกด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานความร้อนจากเตาชีวมวลทรงกระบอกเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษ
พิศาล สมบัติวงค์
[ 2560 ] 
PDF Icon
ประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงในการควบคุมแมลงวันผลไม้ศัตรูพริก (Bactrocera latifrons Hendel) ในสภาพไร่
ประกายจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์
[ 2560 ] 
PDF Icon
การพัฒนาการจัดการ การปลูกพริกปลอดภัยด้วยการใช้เชื้อจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืช
มาลี ตั้งระเบียบ
[ 2560 ] 
PDF Icon
การผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่งานวิจัยด้านการพัฒนาความรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกพริกปลอดภัย จังหวัดชัยภูมิ
อภิญญา ถิระโชติกุล
[ 2559 ] 
PDF Icon
ฤทธิ์ของกรดไขมันสายยาวปานกลางจากพริกต่อระดับไขมันในเลือดและระดับออกซิเดชันของตับในหนูที่มีระดับคอเลสเตอรอลสูงและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ HMG-Co reductase ในหลอดทดลอง
วิสุดา สุวิทยาวัฒน์
[ 2559 ] 
PDF Icon
การสร้างศักยภาพของครัวเรือนในระบบผลิตทางการเกษตรเพื่อความมั่นคงทางอาหาร: กรณีศึกษาหมู่บ้านก้างปลา อ.ด่านซ้าย จ.เลย
เอกรินทร์ พึ่งประชา
[ 2559 ] 
PDF Icon
ต้นแบบกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำพริกกลุ่มวอเตอร์แอกติวิตี้สูงในระดับวิสาหกิจชุมชน (SMCE) เพื่อการยกระดับคุณภาพ ความปลอดภัย และยืดอายุการเก็บรักษา
อรรณพ ทัศนอุดม
[ 2559 ] 
PDF Icon
การควบคุมศัตรูสำคัญของพริกด้วยเชื้อราสาเหตุโรคแมลง Beauvaria Bassiana
มาลี ตั้งระเบียบ
[ 2559 ] 
PDF Icon
การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนและโซ่มูลค่าพริกปลอดภัยเพื่อการส่งออกของผู้ผลิตลุ่มน้ำปากพนัง
ณรงค์ คงมาก
[ 2558 ] 
PDF Icon
การจัดการโซ่อุปทานพริกขี้หนูสวน อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
พวงเพชร พิมพ์จันทร์
[ 2558 ] 
 
โครงการวิจัยทั้งหมด : 89โครงการ
หน้า : 1 / 9
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
จำนวนโครงการวิจัยที่ค้นพบ : 9 โครงการ
ชื่อโครงการ ปีที่ให้ทุน
PDF Icon
การพัฒนากลไกการจัดการตลาดพริกปลอดภัยโดยกลุ่มเกษตรกร บ้านหนองโจด ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
นายโกสินทร์ โคช่วย
[ 2560 ] 
PDF Icon
พัฒนาช่องทางการตลาดพริกปลอดภัย กรณีศึกษา บ้านหนองโจด ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
นางสาวพัชรี ตันเสดี
[ 2558 ] 
PDF Icon
แนวทางการป้องกันและควบคุมวัณโรคด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน บ้านดู่ บ้านมะพริก และบ้านโพนสิม อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ภายใต้วิถีชุมชน ระยะที่ 2
นายบุญถม จันทสิทธิ์
[ 2556 ] 
PDF Icon
กลยุทธ์การสร้างการเรียนรู้เพื่อขยายผลการจัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืนบ้านแม่เชียงรายลุ่มอำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
นายจำนงค์ เจริญชัย
[ 2554 ] 
PDF Icon
กระบวนการลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช เพื่อเพิ่มความปลอดภัยด้านสุขภาพของเกษตรกรปลูกพริกและชุมชน บ้านหัวเรือทอง หมู่ 16 ตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
นายสง่า ทับทิมหิน
[ 2554 ] 
PDF Icon
แนวทางการส่งเสริมอาชีพทางเลือกในชุมชนอย่างมีส่วนร่วมที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของชุมชนบ้านบางมัน ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง
นางฮาสาน๊ะ อินตัน
[ 2553 ] 
PDF Icon
กระบวนการผลิตและการใช้ประโยชน์ปุ๋ยหมักที่นำไปสู่การยกระดับฐานเศรษฐกิจครัวเรือนกลุ่มผักปลอดสารพิษชุมชนบ้านแม่ผาแหน ตำบลออนใต้ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
นายจำรัส วงษา
[ 2552 ] 
PDF Icon
ศึกษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางสังคมของชุมชนบางเลียบ ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี
นายประพัทธ์ ปทุมรัตน์วรกุล
[ 2552 ] 
PDF Icon
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกระบวนการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์น้ำพริกของกลุ่มพัฒนาสตรีบ้านป่าเหมือด หมู่ 9 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
นางจารี โสภา
[ 2546 ] 
โครงการวิจัยทั้งหมด : 9โครงการ
หน้า : 1 / 1
 
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400