เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ > SMEs
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ ทั้งหมด 208 รายการ , แสดงหน้าละ 10 รายการ
PDF Icon
แนวทางการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีไปสู่นครแห่งอัญมณีของโลก ปี2
ณัฐพล ชมแสง   : งานวิจัยปี 2562
PDF Icon
การพัฒนากระบวนการผลิตดอกกุหลาบอบแห้งแบบแช่เยือกแข็งในระดับอุตสาหกรรมสู่เชิงพาณิชย์
พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์   : งานวิจัยปี 2562
PDF Icon
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสิ่งทอชุมชนอย่างยั่งยืน
ปิยะพร คามภีรภาพพันธ์   : งานวิจัยปี 2562
PDF Icon
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกรูพรุนให้น้ำแก่พืชประดับเชิงพาณิชย์
สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ   : งานวิจัยปี 2562
PDF Icon
การศึกษาศักยภาพและโอกาสเข้าถึงแหล่งพลอยไพลินประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ภูวดล วรรธนะชัยแสง   : งานวิจัยปี 2562
PDF Icon
ผลการปรับปรุงความต้านทานการหมองของเงินผสม 950 ด้วยอินเดียม เยอร์มาเนียม และแกลเลียม
เอกสิทธิ์ นิสารัตนพร   : งานวิจัยปี 2562
PDF Icon
เครื่องบล็อกพลอยอัตโนมัติขนาดเล็ก
สิริพร โรจนนันต์   : งานวิจัยปี 2562
PDF Icon
การปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์ที่ปลูกในดินปนเปื้อนแคดเมียม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
พันธวัศ สัมพันธ์พานิช   : งานวิจัยปี 2562
PDF Icon
รูปแบบการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในกระบวนการแปรรูปจากถั่วแมคคาเดเมียของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเสรีราษฏร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
วิษณุ บัวเทศ   : งานวิจัยปี 2562
PDF Icon
การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนอัญมณีและเครื่องประดับเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
สุกิจ ขอเชื้อกลาง   : งานวิจัยปี 2562
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : SMEs ทั้งหมด 208 รายการ , แสดงหน้าละ 10 รายการ
หน้า : 1 / 21
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400