E-Library Searchจำนวนโครงการวิจัยทั้งสิ้น : 12416 โครงการ :
PDF Icon
การแยกและการศึกษาลักษณะของโปรโมเตอร์ของไซยาโนแบคทีเรียSynechococcus PCC 7942
วิภา จึงจตุพรชัย
PDF Icon
การแยกและศึกษาลักษณะของไวรัสก่อโรคเอดส์ชนิดที่มีความจำเพาะต่อเซลล์เยื่อบุ
รวงผึ้ง สุทเธนทร์
PDF Icon
Automatic Assembly of Rigid Parts
ชิต เหล่าวัฒนา
PDF Icon
ไวยากรณ์ภาษาเกียลทัง ภาษาทิเบตในยูนนาน
กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์
PDF Icon
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์ไม่มีีกระดูกสันหลังหน้าดินกับปัจจัยด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมในลุ่มน้ำพอง
นฤมล แสงประดับ
PDF Icon
เขียนบทความเรื่อง"เมืองไทยในความใฝ่ฝันของนักคิดอาวุโส" :ศ.ดร. ระวี ภาวิไล
ชัชวาล ปุญปัน
PDF Icon
การพัฒนา Controlled Release Fertilizer เตรียมโดย Encapsulation ของสารใน Natural Rubber
ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์
PDF Icon
การศึกษาเอนไซม์และยินดีเอ็นเอเมทิลทรานสเฟอเรสในกระบวนการเกิดดีเอ็นเอเมทิลเลชั่นในข้าวไทย
จรัญญา ณรงคะชวนะ
PDF Icon
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ระยะที่ 2
ปราโมทย์ ธรรมรัตน์
PDF Icon
Asian Environmental Reserch and Development Networking onSustainable Agriculture
อนุชาติ พวงสำลี
PDF Icon
วิเคราะห์เปรียบเทียบผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทย
พิณทิพ รื่นวงษา
PDF Icon
"ทางด่วนข้อมูล : ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาประเทศ"
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
PDF Icon
การลงเกาะของตัวอ่อนปะการังในอ่าวไทย
ธรรมศักดิ์ ยีมิน
PDF Icon
คุณสมบัติของทีเซลล์โคลนส์จากเหงือกที่มีความจำเพาะต่อพอไฟโรโมแนส จินจิวาลิส(Porphylomonas gigivalis)ในผู้ป่วยโรคปริทนต์อักเสบ
รังสินี มหานนท์
PDF Icon
รวบรวมต้นฉบับบทความสารคดีด้านวิเทศคดีศึกษา
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
PDF Icon
จัดพิมพ์ต้นฉบับหนังสือ "จุดเปลี่ยนแปลงนโยบายประชากร"
กุศล สุนทรธาดา
PDF Icon
อุดมศึกษาไทย : วิกฤตและทางออก
สุธรรม อารีกุล
PDF Icon
โครงการศึกษาการจัดการระบบบริหารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระยะพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ
มนตรี จุฬาวัฒนทล
PDF Icon
การศึกษาชีววิทยาเชิงประชากรของแมลงวันผลไม้และยุงก้นปล่อง(Population biology of fruit fly and anophelinemosquitoes)
วิสุทธิ์ ใบไม้
PDF Icon
A PROPOSAL FOR UPGRADING THE FORUM FOR THEORETICALSCIENCE FTS TO BE A CENTRE OF THEORETICAL SCIENCES
วิรุฬห์ สายคณิต
โครงการวิจัยทั้งหมด : 12416 โครงการ
หน้า : 618 / 621
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400