เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝ
โรคและปัญหาสุขภาพ (61)
องค์ประกอบเชิงระบบที่มีความสำคัญ (13)
อื่นๆ (สุขภาพ) (18)
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝ ทั้งหมด 93 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
การจัดลำดับความสำคัญประเด็นการวิจัยด้านสุขภาพในช่องปาก
สมศักดิ์ จักรไพวงศ์2540
PDF Icon
โครงการกลไกการกระตุ้น cell macrophage โดยผ่าน CD 14 ด้วย lipopolysaccharide (LPS) จากเชื้อ Burkholderia lpseudomallei
พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญ2540
PDF Icon
โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อป้องกันและบำบัดโรคเขตร้อนของประเทศไทย
ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์2540
PDF Icon
"การจำแนกสายพันธุ์ของเชื้อ Burkholderia pseudomallei"
วิษณุ ธรรมลิขิตกุล2540
PDF Icon
ความชุกของการพบเชื้อ Burkholderia pseudomallei ในดินจากภาคเหนือของประเทศไทย
ประสิทธิ์ ธราวิจิตรกุล2540
PDF Icon
โครงการการพิสูจน์ยีนคล้าย,oxyR, fur และ algU ในเชื้อBurkholderia pseudomallei ซึ่งเป็นสาเหตุของโรค melioidosis
สุวิทย์ ล้อประเสริฐ2540
PDF Icon
"การศึกษาเพื่อพัฒนาชุดน้ำยาสำเร็จรูปเพื่อการตรวจกรองฮีโมโกลบินอีอย่างง่ายและรวดเร็ว
สุพรรณ ฟู่เจริญ2540
PDF Icon
โครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล2540
PDF Icon
โครงการการศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพและแนวทางสนับสนุนการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการบริการสุขภาพในสถานบริการสุขภาพระดับอำเภอ และตำบล
สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ2539
PDF Icon
โครงการประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อนำไปสู่การควบคุมและป้องกันโรคมะเร็งตับในประเทศไทย
วันชัย วัฒนศัพท์2539
PDF Icon
โครงการวิจัยเพื่อส่งเสริมสุขภาพทางเพศ (Programme for The Promotion of Sexual Health)
นิกร ดุสิตสิน2539
PDF Icon
สุขภาพในช่องปากของประชากรไทย: สภาพปัจจุบันปัญหาและข้อเสนอ
สิทธิชัย ขุนทองแก้ว2538
PDF Icon
Melioidosis : A National Problem
สถิตย์ สิริสิงห2538
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝ ทั้งหมด 93  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 5 / 5
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้ 

 
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400