เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒ > เธญเธทเนˆเธ™เน† (เธ—เธฃเธฑเธžเธขเธฒเธเธฃ)
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒ ทั้งหมด 75 รายการ , แสดงหน้าละ 10 รายการ
PDF Icon
มาตรการทางกฎหมายเพื่อสนับสนุนการคุ้มครองผืนป่าข้ามพรมแดนของประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน
ภัทราวรรณ รัตนเกษตร   : งานวิจัยปี 2561
PDF Icon
“การจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6” One World One Ocean: new and more value of the sea
บัลลังก์ เนื่องแสง   : งานวิจัยปี 2561
PDF Icon
ชุดโครงการความรู้เพื่อขับเคลื่อนนโยบายทางทะเลแห่งชาติสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG 14)
โสภารัตน์ จารุสมบัติ   : งานวิจัยปี 2560
PDF Icon
เขตเศรษฐกิจสีน้ำเงินของประเทศไทย
อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา   : งานวิจัยปี 2560
PDF Icon
การพัฒนากรอบการจัดทำระบบบัญชีเศรษฐกิจสีน้ำเงิน (SEEA-Blue Economy) ที่เหมาะสมสำหรับบริบทประเทศไทย
วัชริน มีรอด   : งานวิจัยปี 2560
PDF Icon
การศึกษาแนวโน้มของการพัฒนาจังหวัดชายฝั่งทะเลของไทย เพื่อเข้าสู่เศรษฐกิจสีน้ำเงิน
นิรมล สุธรรมกิจ   : งานวิจัยปี 2560
PDF Icon
โครงการศึกษาสถานภาพและผลกระทบของพันธกรณีระหว่างประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจสีน้ำเงิน : ศึกษากรณีการพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน
ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช   : งานวิจัยปี 2560
PDF Icon
ผู้หญิงกับธรรมาภิบาลที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร
กนกวรรณ มะโนรมย์   : งานวิจัยปี 2560
PDF Icon
โครงการศึกษาข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตาม อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982
ชุมพร ปัจจุสานนท์   : งานวิจัยปี 2560
PDF Icon
โครงการจัดทำคู่มือการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจสีน้ำเงินของประเทศไทย
โสภารัตน์ จารุสมบัติ   : งานวิจัยปี 2560
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เธญเธทเนˆเธ™เน† (เธ—เธฃเธฑเธžเธขเธฒเธเธฃ) ทั้งหมด 75 รายการ , แสดงหน้าละ 10 รายการ
หน้า : 1 / 8
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400