ชุดโครงการ : ไม้ผลและผลิตภัณฑ์จากผลไม้
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : ไม้ผลและผลิตภัณฑ์จากผลไม้ ทั้งหมด 70 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
การประยุกต์ใช้ปั๊มความร้อนในการอบแห้งผลไม้
สมชาติ โสภณรณฤทธิ์2540
PDF Icon
การพัฒนาระบบการให้น้ำและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับสวนทุเรียน
อิทธิสุนทร นันทกิจ2540
PDF Icon
การจัดการธาตุอาหารพืช เพื่อการเพิ่มผลผลิตและควบคุมคุณภาพของมะม่วง
อัศจรรย์ สุขธำรง2540
PDF Icon
การศึกษาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาการออกดอกและติดผลไม่สม่ำเสมอของมะม่วง
กฤษณา กฤษณพุกต์2540
PDF Icon
การดัดแปรกระบวนการสุกของมะม่วงโดยเทคนิคพันธุวิศวกรรมเพื่อปรับปรุงคุณภาพของมะม่วง
พรทิพย์ ชัยมณี2540
PDF Icon
การพัฒนากระบวนการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตลำไยในเขตภาคเหนือ ประเทศไทย
พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์2540
PDF Icon
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงดัชนีความถี่ธรรมชาติที่สัมพันธ์กับคุณภาพของทุเรียน
อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล2540
PDF Icon
การควบคุมโรคและแมลงศัตรูที่สำคัญของลำไยและการพัฒนาการวินิจฉัยโรค เพื่อผลิตต้นพันธุ์ปราศจากโรค
จริยา วิสิทธิ์พานิช2539
PDF Icon
การควบคุมโรคผลเน่าของทุเรียน (Durio zibethinus L.)
สมศิริ แสงโชติ2538
PDF Icon
Quality Assurance of Longan, Durian and Lychee for Export
ซิงชิง ทองดี2538
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :ไม้ผลและผลิตภัณฑ์จากผลไม้ ทั้งหมด 70  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 4 / 4
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้ 
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400