เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝ > เธญเธธเธšเธฑเธ•เธดเธ เธฑเธขเธชเธฒเธฃเน€เธ„เธกเธต
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝ ทั้งหมด 31 รายการ , แสดงหน้าละ 10 รายการ
PDF Icon
แนวทางในการสร้างมาตรการขับเคลื่อนความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยีบนพื้นฐานจากการวิเคราะห์ Gap Analysis และ SWOT Analysis ของประเทศ
พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล   : งานวิจัยปี 2559
PDF Icon
การประชุมเรื่องความปลอดภัยของนาโนเทคโนโลยีและวัสดุนาโนเพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักรู้ในการกำหนดมาตรการจัดการ
พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล   : งานวิจัยปี 2555
PDF Icon
การทดสอบความเป็นพิษ การสะสม และการเพิ่มปริมาณทางชีวภาพในระบบนิเวศน์ทางน้ำของอนุภาคเงินระดับนาโนที่เป็นองค์ประกอบในเนื้อผ้า
ตุลวิทย์ สถาปนจารุ   : งานวิจัยปี 2553
PDF Icon
การวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายในการจัดการสารเคมีและของเสียอันตรายในพื้นที่ กรณีศึกษา อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วรรณี พฤฒิถาวร   : งานวิจัยปี 2553
PDF Icon
บทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย
กรรณิกา สุทธิประสิทธิ์   : งานวิจัยปี 2553
PDF Icon
การจัดทำแนวทางการปฏิบัติสำหรับงานวิจัยด้านนาโนวิทยาศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล   : งานวิจัยปี 2553
PDF Icon
การทดสอบความเป็นพิษต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของสิ่งทอที่มีอนุภาคนาโนซิลเวอร์เป็นองค์ประกอบอยู่ในเนื้อผ้า
ณัฐพันธุ์ ศุภกา   : งานวิจัยปี 2553
PDF Icon
การพัฒนาฐานข้อมูลทางเคมีเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง และแอกติวิตี้ในการทำนายความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมของยาฆ่าแมลงศัตรูพืช
วรรณจันทร์ แสงหิรัญ ลี   : งานวิจัยปี 2552
PDF Icon
การพัฒนาฐานข้อมูลและงานวิจัย QSAR เพื่อการจัดการความปลอดภัยสารเคมี : กรณีศึกษาสารสังเคราะห์ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง
วราภรณ์ พาราสุข   : งานวิจัยปี 2552
PDF Icon
ศูนย์วิจัยการจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย
ประเสริฐ ภวสันต์   : งานวิจัยปี 2551
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เธญเธธเธšเธฑเธ•เธดเธ เธฑเธขเธชเธฒเธฃเน€เธ„เธกเธต ทั้งหมด 31 รายการ , แสดงหน้าละ 10 รายการ
หน้า : 1 / 4
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400